dilluns, 7 de febrer de 2011

On hi ha el dubte?


Llei de partits:
2. Un partit polític ha de ser declarat il·legal quan la seva activitat vulneri els principis democràtics, (...), mitjançant alguna de les conductes següents, realitzades de manera reiterada i greu:
a) Vulnerar sistemàticament les llibertats i els drets fonamentals promovent, justificant o exculpant els atemptats contra la vida o la integritat de les persones, o l’exclusió o persecució de persones per raó de la seva ideologia, religió o creences, nacionalitat, raça, sexe o orientació sexual.
b) Fomentar, propiciar o legitimar la violència com a mètode per a la consecució d’objectius polítics o per fer desaparèixer les condicions necessàries per exercir la democràcia, el pluralisme i les llibertats polítiques.
c) Fer de complement i donar suport políticament a l’acció d’organitzacions terroristes per a la consecució de les seves finalitats de subvertir l’ordre constitucional o alterar greument la pau pública, tractant de sotmetre a un clima de terror els poders públics, determinades persones o grups de la societat o la població en general, o contribuir a multiplicar els efectes de la violència terrorista i de la por i la intimidació que aquesta genera.

Estatuts Sortu (nou partit polític vasc)
«el nuevo partido desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA, en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas».

divendres, 4 de febrer de 2011

Ara ho entenc tot!